Investiraj u Prijedor

Switch to desktop Register Login

R E S U R S I

Jedan od najznačajnijih prirodnih resursa u gradu Prijedour su mineralni izvori. Nalazišta željezne rude predstavljaju najznačajiniji potencijal u Republici Srpskoj, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ljubijska metalogenetska oblast zahvata prostor od oko 1200 km2, sjeverozapadnog dijela Republike Srpske sa brojnim ležištima metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina. Posebno se ističu ležišta željezne rude kao metalurške sirovine i dijelom kao mineralni pigmenti, zatim ležišta i pojave: barita, fluorita, gipsa, krečnjaka, dolomita, glina (kaolinskih, bentonitskih, keramickih i opekarskih), kvarcnog pijeska, uglja i dr.

Veliki potencijal kada su u pitanju prirodni resursi predstavljaju šume. Šumsko zemljište na području grada Prijedora zauzima površinu od 29.380,20 ha, od čega je u privatnom
sektoru 12.362,80 ha, dok je u društvenom sektoru 17.017,40 ha šumskog zemljišta.

Vodeni potencijal jedan od najzastupljenijih, a trenutno se nedovoljno eksploatiše. Interesantan je podatak da na području hidrografskog čvora planine Kozare postoje 4 izvora po kvadratnom kilometru, dok je specifičnost hidrografskog čvora Mrakovice 7 izvora čiste i pitke vode po kvadratnom kilometru. 

Ukupna površina grada koju pokrivaju vodotoci i stajaće vode iznosi 2.152.3 ha ili 2,47% od ukupne površine grada u koju ulazi i površina ribnjaka Saničani i vještackih jezera. Osnovno hidrografsko obilježje grada Prijedora daje vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama.

Grad Prijedor raspolaže sa 83.406,60 ha zemljišnih površina, od čega je 44.740,20 ha obradivih površina (u privatnom i društvenom sektoru).
Oranice i bašte kao najplodnija zemljišta obuhvataju površinu od 37.333,40 ha, dok livade, voćnjaci i vinogradi obuhvataju površinu od 7.149,40 ha (voćnjaci 2.404,20 ha; livade 4.740,20 ha; vinogradi 5 ha). Površina pašnjaka je 4.263,00 ha, ribnjaka 1.300,00 ha, dok 3.974,60 ha od ukupnih zemljišnih površina spada u neplodno zemljište. Na području grada poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 13.000 domaćinstava, što predstavlja oko 50% ukupnog stanovništva. Područje grada Prijedora je klimatski, reljefno i nadmorski povoljno za voćarsku proizvodnju. Karakteristika stočarstva na području grada Prijedora je da se sve proizvodnje obavljaju u individualnom sektoru.

Pored navedenih prirodnih resursa, veliki značaj ima i planina Kozara sa svojim Nacionalnim parkom. Ovaj resurs obiluje brojnim prirodnim bogatstvima, raznolikom i raznovrsnom florom i faunom, te je zbog svog položaja i specifičnog prirodnog ambijenta, veoma pogodan za razvoj raznih vidova turizma.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, 2014

Top Desktop version